කපුටා හැදූ අන්තර්ජාලයේ පළමු වෙසක් තොරණ

මැයි 2015 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු - ලින්ක්] niranjan on Google+ 
http://www.kaputa.com/thorana/index.htm
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook