මේ දිවි ගමන අතිරය එය නොරහසකි හිරු දුටු උදෑසන වියැකෙන පිනි

ජනවාරි 2016 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු කවි -] 
මේ දිවි ගමන අතිරය එය නොරහසකි
හිරු දුටු උදෑසන වියැකෙන පිනි බිඳකි
මැකෙයි සැණින් එය දිය පිට ඇඳි ඉරකි
මේ බැව් පසක් කර ගතහොත් පින් කෙතකි
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook