ගංවතුරෙන් පීඩිත වූ ජනතාව සඳහා ආහාර ද්‍රව්ය සහ මුදල් පරිත්යාග

මැයි 2016 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු - -] 
ගංවතුරෙන් පීඩිත වූ ජනතාව සඳහා ආහාර ද්‍රව්ය සහ මුදල් පරිත්යාග BCAS ආයතනය මගින් දෙනු ලබේ

මෙම පරිත්යාගය කරනු ලබන්නේ Prof. Saumya Heendeniya වන මගේ අනුමෑතිය යටතේය

අමතන්න - 011 2 364458

පෑමිනෙන්න - Moor's Road, කොළඹ
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook