අප්‍රේල් 2017 @ රම්බැව
[පොදු සංගීත පින්තූර] 
නුබ මට හමුනොවුනානම්
මා නුබට පෙම් නොකළානම්
මා දමානොයා ලග හිටියානම්
මෙතරම් දුකක් මහද නොපරා හිදි
මහද නොපරා හිදී .../
ගොම්මන් කළුවර ඇවිදින්
හිරු යන්න ගියා සද ඇවිදින්
තරුමල් ඇහැරි හිනැහෙයි
දුක්බර කවියක් මසිතට අරගෙන
නුබ ඇවිදින් මාරිදවයි.../
ඔබ යන්න ගියා සිත දවමින්
මගෙ නෙතට කදුලු මල් ගෙනවිත්
සිත් මල් පැරී පරවෙයි
පෙම්බර සිතුවිලි සෙනෙන් මිලින කර
නුබ ඇවිදින් මා හඩවයි.../
නුබ මට හමුනොවුනානම්
මා නුබට පෙම් නොකළානම්
මා දමා නොයාලග හිටියානම්
මෙතරම් දුකක් මහද නොපරා හිදී
මහද නොපරා හිදී .../
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook